Regulamin usługi Dostępu do sieci Internet

świadczonej przez BLUE DOT

 

 

Dział I

Definicje

§ 1

Użyte w „Regulaminie usługi Dostępu do sieci Internet”, pojęcia oznaczają:

 1. Abonent - podmiot na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy o świadczenie usługi Dostęp do sieci Internet,

 2. Cennik - „Cennik usługi Dostęp do sieci Internet świadczonej przez BLUE DOT”

 3. Ethernet – technologia wykorzystywana do budowy sieci LAN obejmująca specyfikację kabli, interfejsów i przesyłanych nimi sygnałów,

 4. Internet - sieć komputerowa o zasięgu globalnym składająca się ze wzajemnie połączonych ze sobą sieci działających w oparciu o zbiór protokołów TCP/IP,

 5. IP (Internet Protocol) - protokół komunikacyjny używany do transmisji danych w sieciach rozległych, np. sieci Internet,

 6. LAN (Local Area Network) - lokalna sieć komputerowa wykonana w technologii Ethernet, Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet łącząca komputery użytkowników działających na stosunkowo niewielkim obszarze,

 7. Lokal – określone w Umowie miejsce świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL,

 8. Łącze - część Sieci łącząca Lokal z punktem dostępowym w Sieci, umożliwiającym świadczenie Usługi,

 9. NAT (Network Address Translation) - funkcjonalność rutera pozwalająca na translację adresów z prywatnej podsieci adresowej na jeden publiczny adres IP,

 10. Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca kalnedarzowego,

 11. Operator – BLUE DOT SP. Z O. O. Paweł Walczuk s. c. z siedzibą i adresem w Chełmie, ul. Bolesława Wirskiego 2, 22-100 Chełm, REGON: 060467493

 12. Płatnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie Umowy do uiszczania opłat za Usługę określoną w fakturach VAT, wystawianych przez Operatora na rzecz Abonenta,

 13. Regulamin – „Regulamin usługi Dostępu do sieci Internet”,

 14. Sieć – wszystkie urządzenia i łącza tworzące infrastrukturę techniczną Operatora wykorzystywaną do świadczenia usługi Dostępu do sieci Internet,

 15. Umowa - „Umowa o dostęp do sieci Internet”,

 16. Urządzenia - komplet urządzeń zainstalowanych u Abonenta, do których Operatorowi przysługuje tytuł prawny, udostępnianych Abonentowi w celu świadczenia usługi Dostępu do sieci Internet,

 17. Usługa - usługa Dostępu do sieci Internet świadczona przez Operatora,

 

Dział II

Zakres i warunki świadczenia usługi Dostępu do sieci Internet

§ 2

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania, w szczególności do terminowego uiszczania opłat, określonych w Cenniku.

 2. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy, są nieodpłatnie przekazywane Abonentowi wraz z Umową oraz na każde żądanie Abonenta. Regulamin i Cennik dostępne są również na stronie internetowej Operatora – www.bluedot.pl

§ 3

 1. Usługa jest świadczona na Łączu.

 2. W celu zapobiegania osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, Operator dokonuje pomiaru ruchu w Sieci. Operator prowadzi pomiar ruchu wewnątrz Sieci oraz na stykach do sieci Internet. Sieć jest monitorowana przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Na bazie pomiarów ruchu oraz prognoz ruchowych uruchamiane są procedury inwestycyjne w celu zapewnienia optymalnej pojemności Sieci. Stosowane procedury nie pogarszają jakości Usługi.

 3. W Sieci stosowane są automatyczne mechanizmy regulacji ruchu zapobiegające przeciążeniom lub przekierowujące ruch w przypadku awarii w zakresie głównych systemów i urządzeń Operatora.

 4. W ramach Usługi:

 1. Nie są zapewniane połączenia z numerami alarmowymi,

 2. Operator zbiera dane o lokalizacji Urządzenia, z którego wykonywane jest połączenie.

§ 4

 1. Abonent zobowiązany jest:

  1. korzystać z Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji,

  2. udostępnić pracownikom Operatora lub jego przedstawicielom bezzwłocznie Lokal w celu zainstalowania Urządzeń i dokonania konserwacji Urządzeń oraz naprawy Urządzeń (w czasie gotowości służb technicznych Operatora, o której mowa w Umowie); czas opóźnienia w udostępnieniu Lokalu nie wlicza się do terminu uruchomienia Usługi lub naprawy Urządzeń,

  3. powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzeń w momencie ich stwierdzenia,

  4. nie dokonywać samodzielnie napraw i modernizacji Urządzeń; wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń Urządzeń dokonuje wyłącznie Operator lub jego upoważniony przedstawiciel,

  5. zapewnić zasilanie niezbędne do funkcjonowania Usługi.

 2. Operator ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy udostępnionych Abonentowi przez Operatora Urządzeń w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek:

  1. samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Abonenta

  2. samowolnej zmiany konfiguracji Urządzeń,

  3. uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji Urządzeń,

  4. uszkodzeń spowodowanych działaniami urządzeń będących własnością Abonenta

  5. świadomego zniszczenia.

 3. W przypadku, gdy uszkodzenie Urządzeń spowoduje uszkodzenie urządzeń będących własnością Abonenta, wówczas koszty naprawy tych urządzeń ponosi Operator, o ile uszkodzenie to nie jest wynikiem złej konstrukcji lub też złej obsługi urządzeń będących własnością Abonenta.

 

Dział III

Umowa o świadczenie usługi Dostępu do sieci Internet

§ 5

 1. W imieniu Operatora Umowę zawiera osoba należycie do tego umocowana na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

 2. Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela.

 3. Umowa może być zawarta w lokalu Operatora lub poza nim.

 4. Konsumentowi (tj. Abonentowi będącemu osobą fizyczną, który zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu), który zawarł Umowę poza lokalem Operatora bądź na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze stosowanego przez Operatora formularza odstąpienia od umowy. Formularz (do pobrania) dostępny jest na stronie internetowej Operatora.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 4, Umowa uważana jest za nie zawartą.

 6. Jeżeli Operator na życzenie konsumenta rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni, konsument zobowiązany jest do zapłaty za wszystkie usługi świadczone w związku z zawartą Umową do dnia odstąpienia od Umowy.

 7. W celu zmiany parametrów Usługi lub zamówienia usługi dodatkowej, Abonent zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek. W przypadku, gdy istnieją warunki techniczne dla zmiany parametrów Usługi lub świadczenia usługi dodatkowej, Strony zawierają aneks do Umowy w sposób i na zasadach określonych w Umowie.

§ 6

 1. Operator może odmówić zawarcia Umowy z powodu braku możliwości technicznych we wskazanym przez Zamawiającego Usługę Lokalu lub w wyniku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Zamawiającego Usługę,

 2. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Operator powiadamia zamawiającego Usługę o jej przyczynie.

§ 7

Abonent, którego dane zawarte w Umowie ulegają zmianie, bądź wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub inne postępowania sądowe, mogące mieć wpływ na Umowę, jest zobowiązany poinformować Operatora o okolicznościach, o których mowa powyżej, w terminie do 30 dni kalendarzowych od zaistnienia takich zmian lub wszczęcia postępowań oraz w przypadku przejęcia praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy - wskazać podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy, doręczyć na żądanie Operatora dokumenty potwierdzające zaistnienie zmian lub wszczęcie postępowania.

§ 8

 1. W przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usługi, Operator jest uprawniony podejmować wszelkie dozwolone prawem działania zmierzające do ograniczenia lub eliminacji ww. zagrożenia lub naruszenia, a także działania zmierzające do poinformowania Abonentów o zaistniałym zagrożeniu lub naruszeniu. W szczególności Operator uprawniony jest do:

  1. informowania i ostrzegania Abonentów o występujących dla nich zagrożeniach lub naruszeniach w związku z zagrożeniem lub naruszeniem bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usługi,

  2. informowania innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmioty zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym o zidentyfikowanych zagrożeniach lub naruszeniach,

  3. informowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usługi,

  4. publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji o zagrożeniach, naruszeniach, rekomendowanych środkach ostrożności, przykładowych konsekwencjach braku lub niewłaściwego zabezpieczenia Urządzeń.

 2. W przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usługi albo w przypadku zaistnienia zdarzenia, które zgodnie z Umową stanowi podstawę do jej wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, Operator może ograniczyć świadczenie Usługi, w szczególności poprzez filtrację ruchu sieciowego, adresów IP lub ograniczenie prędkości transmisji, lub zawiesić świadczenie Usługi.

 3. Ograniczenie lub zawieszenie świadczenia Usługi dokonywane jest w przypadkach wymagających szybkiej i skutecznej eliminacji zagrożenia, w szczególności:

  1. gdy urządzenie spoza sieci Operatora zagraża bezpieczeństwu systemów lub użytkowników Sieci lub Usługi,

  2. w przypadkach wymagających natychmiastowej eliminacji zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usługi.

 4. Zawieszenie lub ograniczenie świadczenia Usługi przez Operatora trwa do czasu poinformowania Operatora przez Abonenta o usunięciu przyczyny będącej podstawą zawieszenia lub ograniczenia i potwierdzenia tej okoliczności przez Operatora albo ustania zagrożenia bezpieczeństwa Sieci lub Usługi.

 5. Ograniczenie lub zawieszenie świadczenia Usługi nie pozbawia Operatora prawa do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 6. W przypadku istotnego pogorszenia się parametrów technicznych uniemożliwiającego świadczenie Usługi z prędkością transmisji wskazaną w Umowie, Operator może, za zgodą Abonenta, świadczyć Usługę o zmniejszonej prędkości.

§ 9

Umowa wygasa wskutek:

 1. ustania bytu prawnego osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, będącej Abonentem Usług, z zastrzeżeniem § 7,

 2. śmierci osoby fizycznej będącej Abonentem Usług.

§ 10

 1. Na pisemny wniosek Abonenta Operator zawiesza świadczenie Usługi na okres nie krótszy niż jeden miesiąc, ale nie dłuższy niż 3 miesiące. Abonent może złożyć wniosek o zawieszenie nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty uruchomienia Usługi.

 2. Operator zawiesza świadczenie Usługi w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego. Abonent powinien złożyć wniosek o zawieszenie świadczenia Usługi nie później niż na 2 dni robocze przed zakończeniem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić zawieszenie świadczenia Usługi.

 3. Ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, jeżeli w poprzednim miesiącu, na 2 dni robocze przed zakończeniem miesiąca, Abonent złożył wniosek o ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi.

 4. Przez okres zawieszenia Usługi Abonent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych abonamentowych opłat w wysokości wynikającej z Cennika. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia Usługi opłaty dodatkowej nie pobiera się.

§ 11

 1. W ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Abonent zobowiązany jest udostępnić swoje pomieszczenia przedstawicielowi Operatora w celu demontażu umieszczonych w tych pomieszczeniach Urządzeń Operatora. W chwili dokonywania demontażu Urządzeń, powinny one znajdować się w stanie nienaruszonym, a ich zużycie nie powinno wykraczać ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Zwrot Urządzeń następuje na koszt Operatora.

 2. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zużycia ponad normalną eksploatację lub uniemożliwienia odbioru Urządzeń zamontowanych u Abonenta, Operator ma prawo do odszkodowania od Abonenta w wysokości poniesionej szkody.

 

Dział IV

Odpowiedzialność

§ 12

W przypadku podniesienia przez osoby trzecie – w szczególności przez osobę posiadającą tytuł prawny do Lokalu, w której następuje instalacja przez Operatora Urządzenia - przeciwko Operatorowi roszczeń związanych z wykonaniem przez Operatora Umowy, Abonent zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Operatora od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Abonent zwróci także Operatorowi wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym zastępstwa procesowego Operatora, chyba że będą one wynikały z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora.

§ 13

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. uszkodzenia, z przyczyn nie leżących po stronie Operatora, urządzeń i łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,

 2. awarie w pracy Urządzeń będące następstwem uszkodzeń urządzeń lub łączy nie stanowiących własności Operatora,

 3. przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z działania lub zaniechania Abonenta,

 4. niedotrzymanie wartości parametrów technicznych urządzeń lub łączy stanowiących własność Abonenta lub osoby trzeciej,

 5. brak możliwości świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Operatora,

 6. brak możliwości świadczenia Usługi, w przypadku uniemożliwienia pracownikom Operatora lub jego przedstawicielom dostępu do Łączy stanowiących własność Operatora lub Urządzeń udostępnionych Abonentowi,

 7. awarie będące następstwem ingerencji przez Abonenta w przewody stanowiące własność Operatora lub Urządzenia,

 8. nieprawidłowe funkcjonowanie dostarczonego oprogramowania, jeśli jego instalacja i użytkowanie nie przebiegała zgodnie z zaleceniami producenta,

 9. blokadę świadczonych usług i/lub utratę informacji spowodowaną rozwinięciem się wirusa lub robaka dostarczonego do sieci Abonenta na skutek połączenia komputerów Abonenta z siecią Internet,

 10. treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z Usługi,

 11. zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Abonenta, podłączonego do Urządzeń, przed ingerencją osób trzecich,

 12. rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi,

 13. następstwa oraz szkody powstałe na skutek ograniczenia lub zawieszenia Usługi, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu,

 14. skutki naruszenia przez Abonenta zobowiązań wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu.

§ 14

 1. Operator i Abonent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą lub decyzjami władz państwowych lub samorządowych.

 2. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zawiadomi drugą Stronę tak szybko jak to będzie możliwe o wystąpieniu siły wyższej.

§ 15

 1. Na pisemny wniosek Abonenta od chwili zgłoszenia przerwy w dostępie do usługi przysługuje mu zwrot 1/30 (słownie: jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej uiszczanej za usługę Dostępu do Internetu za każde 24 godziny przerwy w świadczeniu Usługi, jeżeli przerwa w świadczeniu Usługi nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Operatora.

 2. Operator zapłaci na rzecz Abonenta karę umowną w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej – za każdy dzień niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi w danej lokalizacji,

 3. O ile przerwa w świadczeniu Usługi nastąpiła z winy Abonenta, Abonent zobowiązany jest pokryć koszty związane z przywróceniem możliwości jej świadczenia przez Operatora.

 4. Suma zapłaconych przez Operatora kar umownych, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć w danym Okresie rozliczeniowym, wysokości miesięcznych opłat abonamentowych przewidzianych w Cenniku. W żadnym wypadku łączna wysokość kar umownych oraz innych płatności lub potrąceń, do których zobowiązany może być Operator z tytułu niniejszej Umowy nie może przekroczyć 10% wartości Umowy (brutto) za świadczenie Usługi w okresie jednego roku, z zastrzeżeniem uprawnienia Abonenta będącego osobą fizyczną, który zawarł z Operatorem Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, do dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych.

§ 16

 1. Operator zapewnia należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi przez siebie usługami Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

Dział V

Opłaty

§ 17

 1. Wysokość opłat za Usługę określa Umowa i Cennik.

 2. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za Usługę zgodnie z zapisami Umowy.

 3. Jeżeli okres świadczenia Usługi na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 miesięcznych opłat abonamentowych za każdy dzień świadczenia Usługi.

 4. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi pobierane są od dnia uruchomienia Usługi w danej lokalizacji.

 5. Abonent może uzyskać informację o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej www.bluedot.pl, w siedzibie Operatora oraz u jego przedsatwicieli.

 6. W przypadku, gdy w Szczegółowej specyfikacji ustalono, iż uruchomienie Usługi w jednym lub kilku Lokalach nastąpi w różnych terminach, instalacja i uruchomienie Usługi w tych Lokalach następuje na podstawie oddzielnych protokołów uruchomienia Usługi. Dzień uruchomienia Usługi wskazany w każdym z podpisanych protokołów uruchomienia Usługi, oznacza dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi w Lokalu wskazanym w tym protokole.

 7. Do podpisania protokołów uruchomienia Usługi upoważnione są, obok Abonenta, osób uprawnionych do reprezentowania Abonenta zgodnie z przepisami prawa i osób reprezentujących Abonenta na podstawie pełnomocnictwa lub prokury, osoby do kontaktów z Operatorem wskazane w Szczegółowej specyfikacji.

§ 18

 1. Opłata za Usługę powinna zostać wniesiona zgodnie z zapisami Umowy. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Operatora.

 2. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Operatora o fakcie nieotrzymania faktury VAT.

 3. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat Operator może naliczyć odsetki ustawowe.

 4. W przypadku, gdy Abonent, który zalega z opłatami na rzecz Operatora, dokona zapłaty zaległych należności i nie wskaże faktury VAT na poczet której należy zaliczyć dokonaną przez niego wpłatę, Operator ma prawo rozliczyć tę wpłatę z zaległymi należnościami Abonenta bez konieczności przesyłania pokwitowania do Abonenta.

 5. W sytuacjach szczególnych lub niezależnych od Operatora, Operator może doliczyć do faktury za bieżący okres rozliczeniowy wartość usług z poprzednich okresów rozliczeniowych, jeżeli opłaty te w wysokości zgodnej z Umową nie zostały uwzględnione w fakturach za te okresy, zgodnie z wymaganiami przepisów podatkowych. W przypadku dofakturowania usług z poprzednich okresów na bieżącej fakturze, Operator na wniosek Abonenta, rozłoży jego należność na raty, o ile wartość dofakturowania przekroczy wartość abonamentu płaconego aktualnie przez tego Abonenta, przy czym liczba rat będzie nie większa niż liczba miesięcy, za które Abonentowi nie była wystawiona faktura VAT.

 6. Opłaty mogą być dokonywane gotówkowo lub bezgotówkowo. W szczególności Abonent może uiszczać opłaty w formie polecenia zapłaty, przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w Umowie, w placówkach banków i firm oferujących usługi pośrednictwa finansowego.

 7. Wskazany w Umowie numer rachunku bankowego Operatora, na który Abonent powinien dokonywać opłat umieszcza się na fakturze VAT za świadczoną Usługę.

 8. W razie zmiany numeru rachunku bankowego Operatora, na który Abonent powinien dokonywać opłat, Operator pisemnie powiadomi o tym fakcie Abonenta. Zmiana numeru rachunku bankowego Operatora nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy.

 

Dział VI

Jakość Usługi

§ 19

 1. Operator zapewnia świadczenie Usługi z prędkością łącza do/od Abonenta wskazaną w Umowie.

 2. Operator zobowiązuje się do usunięcia awarii Usługi, w czasie określonym w Umowie. Czas usunięcia awarii liczy się od momentu wykrycia awarii przez Operatora lub od momentu zgłoszenia awarii przez Abonenta.

 3. Operator zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 18.00.

 4. Usunięcie awarii nastąpi pod warunkiem udostępnienia przez Abonenta przedstawicielom Operatora Urządzeń i Łączy w danym Lokalu.

 5. Operator nie gwarantuje prędkości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet.

 

Dział VII

Tryb przekazywania informacji o zagrożeniach i zakres usług serwisowych

§ 20

 1. W ramach usług serwisowych Operator zapewnia:

  1. usuwanie nieprawidłowości w pracy Urządzeń,

  2. konserwację, naprawę lub wymianę uszkodzonego Urządzenia,

  3. usuwanie awarii Sieci,

 2. W sprawach dotyczących usług serwisowych Abonent może kontaktować się z Operatorem za pomocą środków porozumiewania się na odległość, pisemnie lub osobiście.

 3. Operator przekazuje Abonentowi informację o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych poprzez standardowe kanały komunikacji z Abonentem, w szczególności poprzez stronę internetową www.bluedot.pl, pocztę elektroniczną, fax lub telefon.

 

Dział VIII

Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji

§ 21

 1. Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.

 2. Reklamacja może zostać złożona u każdego upoważnionego przez Operatora przedstawiciela.

 3. Abonent może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu u przedstawiciela Operatora, pracownik Operatora lub osoba upoważniona przez Operatora przyjmująca reklamację niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.

 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, Operator w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu Operator wskazuje dzień złożenia reklamacji oraz podaje nazwę, adres i numer telefonu przedstawiciela Operatora rozpatrującego reklamację.

 6. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi.

 7. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego.

 8. Reklamacja powinna zawierać:

  1. nazwę albo firmę oraz adres siedziby Abonenta,

  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

  4. numer Abonenta

  5. adres miejsca zakończenia Łącza,

  6. opis czego dotyczy reklamacja,

  7. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub z przepisów prawa - w przypadku żądania ich wypłaty,

  8. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt 7),

  9. podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

 9. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do upoważnionego przez Operatora przedstawiciela.

§ 22

 1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w § 21 ust. 8, za wyjątkiem pkt 7), Operator niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także - o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji - niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 2. W wezwaniu Operator wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 23

 1. Upoważniony przez Operatora Przedstawiciel rozpatrujący reklamację jest obowiązany zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy.

 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, przedstawiciel Operatora zobowiązany jest uwzględnić:

  1. prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,

  2. dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego,

  3. wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby Operatora,

  4. badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla Usługi.

§ 24

 1. Przedstawiciel Operatora rozpatrujący reklamację udziela odpowiedzi na reklamację, w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia.

 2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

  1. nazwę przedstawiciela Operatora rozpatrującego reklamację,

  2. informację o dniu złożenia reklamacji,

  3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,

  4. w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty lub zwrotu albo informację, że zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych płatności zgodnie z wnioskiem reklamującego,

  5. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a w przypadku gdy reklamującym jest Abonent będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, także o prawie dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach postępowania mediacyjnego,

  6. dane identyfikujące upoważnionego pracownika Operatora, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz zajmowanego przez niego stanowiska.

 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna ponadto:

  1. zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne,

  2. zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą, w przypadku gdy odpowiedź na reklamację jest udzielona na papierze.

 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 – 6, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na papierze.

 5. Za zgodą reklamującego Operator potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej.

 6. W przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez reklamującego środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli reklamujący nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji i udziela odpowiedzi na reklamacje na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.

 7. Postać i forma potwierdzenia przyjęcia reklamacji i odpowiedzi na reklamację, o których mowa w ust. 5 i 6 umożliwiają reklamującemu ich zapisanie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

 8. W przypadku braku doręczenia odpowiedzi na reklamację, na żądanie reklamującego Operator obowiązany jest niezwłocznie przekazać ponownie tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię. Sposób, forma i postać, w jakiej odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia ma być przekazana określa reklamujący w porozumieniu z Operatorem. Na żądanie reklamującego, w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Operator ponownie przekazuje odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopię przesyłką poleconą. Operator nie jest zobowiązany do ponownego przekazania odpowiedzi na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu.

§ 25

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, Operator wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji zostaną zgodnie z wnioskiem Abonenta zwrócone przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaksięgowane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za Usługę.

 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją.

 3. W przypadku, gdy Operator posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie Operatora o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację.

 4. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności za usługi nie objęte reklamacją.

 

Dział XIX

Dokumenty niezbędne do podpisania Umowy

§ 26

Zamawiający Usługę ma obowiązek doręczyć Operatorowi dokumenty wykazujące posiadanie przez Zamawiającego pierwotnego lub pochodnego tytułu prawnego do korzystania z Lokalu (np. wyciąg z księgi wieczystej, przydział lokalu, umowa najmu itp.), w którym będzie zainstalowana Usługa w celu zweryfikowania przez Operatora jego uprawnienia do zarządzania Lokalem w zakresie koniecznym do zainstalowania i świadczenia Usługi.

§ 27

Operator zastrzega sobie prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów i przekazania dodatkowych informacji przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w zakresie wskazanym w § 28-29 Regulaminu.

 

Dział IX

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy Prawa telekomunikacyjnego.

§ 29

 1. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Spory, o których mowa w ust. 1 pomiędzy Operatorem a Abonentem, będącym osobą fizyczną, która zawarła Umowę w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu, mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spory o prawa majątkowe wynikłe z Umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Abonentem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.